Deklinacija prideva u nemačkom – jaka

 

Kao što već, znamo u nemačkom jeziku postoje roda, muški, ženski i srednji u jednini i jedan oblik za sve rodove u množini.
Deklinacija imenica po rodovima i se vrši tako što se dekliniraju, menjaju po padežima, pre svega članovi ili pridevi koji stoje ispred imanica.

Postoje 3 vrste deklinacija prideva u nemačkom jeziku: jaka, slaba i mešovita pridevska deklinacija

Jaka pridevska deklinacija se javlja kada ispred prideva nema ničega, nikakvog člana (određenog, neodređenog, negativnog), koji je podložan promeni, deklinaciji, ili ako se ispred prideva nalazi vrsta reči, koja se ne deklinira (ganz, sehr,…). U tom slučaju pridev dobija nastavke određenog člana.

– Imenica muškog roda – deklinacija imenice sa određenim članom
Kasus Maskulinum
Nominativ der Mann
Genitiv des Mannes
Dativ dem Mann
Akkusativ den Mann

 

1.Imenica muškog roda sa pridevom u formi atributa, bez određenog člana:

Imenice muškog roda jaka pridevska deklinacija
Kasus Maskulinum
Nominativ guter Mann
Genitiv guten Mannes !!!!! izuzetak *
Dativ gutem Mann
Akkusativ guten Mann

Ako uporedimo nastavke određenog člana po padežima sa nastavcima u ovoj pridevskoj promeni, videćemo da se poklapaju.
* Da sve ne bude idealno, tu je neslaganje u genitivu muškog roda, umesto -es, kod prideveske promene imamo nastavak – en.

Imenice ženskog roda – deklinacija imenice sa određenim članom

Kasus Femininum
Nominativ die Frau
Genitiv der Frau
Dativ der Frau
Akkusativ die Frau

2.Imenice ženskog roda – jaka pridevska deklinacija

Kasus Femininum
Nominativ gute Frau
Genitiv guter Frau
Dativ guter Frau
Akkusativ gute Frau

Ovde nemamo nikakvih izuzetaka, pridev je dobio iste nastavke kao član kod deklinacije u ženskom rodu.

Imenice srednjeg roda – deklinacija imenice sa određenim članom

Kasus Neutrum
Nominativ das Kind
Genitiv des Kindes
Dativ dem Kind
Akkusativ das Kind

3. Imenice srednjeg roda – jaka pridevska deklinacija

Kasus Neutrum
Nominativ gutes Kind
Genitiv guten Kindes izuzetak !!!!!!!*
Dativ gutem Kind
Akkusativ gutes Kind

* Isti izuzetak od pravila kao kod genitiva muškog roda.

Plural – deklinacija imenice sa određenim članom u množini je ista za sva tri roda

Nominativ die Kinder
Genitiv der Kinder
Dativ den Kindern
Akkusativ die Kinder

Plural – jaka pridevska deklinacija

Kasus Neutrum
Nominativ gute Kinder
Genitiv guter Kinder
Dativ guten Kindern
Akkusativ gute Kinder

Malo bi mogli i da vežbamo, vežba br. 2, vežba br.3
a posle toga da proverimo šta još ima na nemacki.amarilisonlone.com