pomocni glagoli u nemackom, werden*

pomocni glagoli u nemackom, werden*

"sein, pomocni glago"