Pridevi, adjectives, u engleskom jeziku

 

engleski o pridevimaVeć sam pisala o vrstama reči u engleskom jeziku. Sada nešto malo više o pridevima.

An adjective is a word that tells us more about a noun or pronoun.

– Vrste prideva u engleskom jeziku

Pridevi su reči, koje bliže određuju imencu ili zamenicu. – attributive adjectives.

Ali isto tako, obrati pažnju, pridevi se koriste i sa određenim glagolima kao što je glagol to be, npr. To su predicative adjectives.

Adjectives can also be used with certain verbs (such as the verb “to be”).

Ovog puta ćemo slediti objašnjenja data na sajtu English the Easy Way.

 

pridevi engleski– Podela prideva u engleskom jeziku

Tu ćemo pronaći podelu prideva u engleskom jeziku na 9 osnovnih grupa (moram da napomenem da nisu svi saglasni u tome, na koliko se osnovnih grupa, mogu podeliti pridevi u engleskom, međutim ova podela mi se čini kao prilično reprezentativna i jasna.

1. Determiner – a, an, her, five, many, much several etc.
– ovde spadaju, članovi, kao i sve nedefinisane odrednice, tipa mnogo, često, itd.

2. Opinion – pretty, ugly, smart, cheap, etc.
– pridevi, koji formiraju određeno mišljenje, stav o imenici, pojmu, koji razmatramo

3. Size – big, fat, thin, tall, large, small etc.
veličina, tj. dimenzije imenice

još primera:
average, colossal, giant, huge, immense, massive, miniature

4. Shape – circle, square, tall, short etc.
– bliže određivanje oblika
curved, deep, flat,hollow, narrow, shallow, straight

5. Age – old, young 10 years, a year, a week, new etc.
– određivanje vremena, doba, starosti
ancient, modern, old-fashioned

6. Color – yellow, green, pink etc.
– svi kvaliteti imenice, povezani sa bojom

7. Origin – American, English, Asian, Middle Eastern, African, European, Chinese etc.
poreklo, geografska pripadnost

8. Material – cotton, wood, plastic, cloth, glass, gold etc.
materijal odnosno sastav imenice, koju želimo da bliže i određenije kvalifikujemo

9. Purpose/Qualifier – hat box, sleeping bag, computer table,safe island, football field.
svrha, tj namena pojma, koji imenica označava

Na nekim drugim sajtovima se mogu pronaći drugačije podele, negde ne tako detaljne, negde se uvode i dodatne kategorije, kao pridevi koji definišu distance, udaljenost, far, long ili temperaturu, temperature, hot. cool.

– Pozicija i broj prideva u engleskoj rečenici

Važno je da se napomene, da se u većini slučajeva pridev nalazi ispred imenice ili zamenice – In most cases the adjectives are placed before the noun., kao i u srpskom jeziku.

Takođe, nije uobičajeno koristiti 3 i više prideva uz jednu imenicu, ali je moguće i gramatički korektno.

I love that really old big green antique car that always parked at the end of the street.

Međutim u nekim slučajevima, pridev može biti pozicioniran posle glagola.
To su glagoli, sem pomenutog to be : be, become, feel, get, look, seem, smell, sound.

Ne treba zaboraviti da i u tom slučaju, ti pridevi određuju imenicu (a ne glagol, radnju)

– Ram is English.
– Because she had to wait, she became impatient.
– The examination did not seem difficult.
– Your friend looks nice.

Apsolutno se mora razgraničiti podela reči, kao i vrste reči u engleskom i srpskom jeziku.

– pridevi u srpskom jeziku
Citiram g-đu Klikovac, gramatika za 8. razred:

Pridev može određivati imenicu na dva osnovna načina:
1. neposredno, tako šo će se naći odmah uz nju (obično ispred nje). Tada pridev čini imeničku sintagmu; u toj sintagmi imenica je glavna reč a pridev je u službi atributa.

2. posredno-preko glagola jesam/biti. Tada pridev ima službu imeničkog dela predikata, a glagol jesam/biti službu spone (kopule).

Znači, obraćamo pažnju !!! na upotrebu pod rednim brojem 2. U engleskom, to posredno određivanje imenice je moguće i sa drugim glagolima, navedenim gore u tekstu, a ne samo sa glagolom to be.

Vreme je da naučimo, proverimo, proširimo listu prideva u engleskom jeziku, pa zato evo malo vežbica:
vežba br.1
vežba br. 2

Sve postove sa tematikom engleski jezik i gramatika pogledajte na engleski.amarilisonline.com. Postovi su tematski sređeni i omogućavaju vam lakšu navigaciju i pronalaženje tema za koje ste zainteresovani.

SHARE