Svi oni koji su pratili ovaj blog, do sada su naučili mnogo toga o brojevima u nemačkom jeziku. Brojevi od 1-20 su objašnjeni u postu pod tim imenom a oni malo veći u postu koji priča priču o tome zašto Nemci broje naopako.
Vreme je da čujemo šta naš prijatelj i učitelj Lucas ima da kaže na temu brojeva i sabiranja i oduzimanja na nemačkom.

"Učimo nemački"
eins (1) – jedan
zwei (2) – dva
drei (3) – tri
vier (4) – četiri
fünf (5) – pet

Was ist…? – Koliko je

plus -plus
minus – minus
gleich – jednako

Da čujemo lekciju: link

Drugi deo lekcije se odnosi na sabiranje i oduzimanje:
Sabiranje

Was ist eins und eins? (1 + 1) – Koliko je jedan i jedan
Zwei – dva
Eins und eins ist zwei. – Jedan i jedan je dva

Was ist eins plus zwei? (1 + 2) – Koliko je jedan plus dva
Drei – tri
Eins plus zwei ist drei. – Jedan plus dva je tri.

Oduzimanje

Was ist vier minus drei? (4 – 3) – Koliko je četriri minus tri?
Eins – jedan
Vier minus drei ist eins. – Četiri minus tri je jedan.

Was ist fünf minus eins? (5 – 1) – Koliko je pet minus jedan?
Vier – četiri
Fünf minus eins ist vier. Pet minus jedan je četiri.
Oder: Fünf minus eins ist gleich vier. Ili: Pet minus jedan je jednako četiri.

Und was ist drei plus zwei? (3 + 2) A koliko je tri plus dva?
Fünf – pet
Drei plus zwei ist gleich fünf. Tri plus dva je jednako pet.

Ponovo slušamo lekciju.

"matematičke operacije na nemačkom"Na kraju lekcije imate link koji vas vodi do spiska sa brojevima do 999.999 hiljada. Obavezno odslušajte i tu lekciju.

Bonus: još malo matematičkih operacija na nemačkom
x – Mal (puta) Multiplikation(množenje)
: – geteilt durch (podeljeno) Division (deljenje)

Spisak raznih matematičkih simbola možete naći ovde.