Skraćenice u nemačkom jeziku


Abkürzungen, skraćenice se koriste samo u pisanoj formi. Ovde se ne radi o skraćenicama, koje se koriste prilikom slanja poruka, SMS skraćenicama već o tipičnim skaraćenicama, koje se nalaze u svim oblicima štampanih materijala, gramatikama, štampi, rečnicima i knjigama svih vrsta.

Abs. Absender, pošiljalac
acc. Akkusativ, akuzativ
AG Aktiengesellschaft, akcionarsko društvo
betr. betreffend, u vezi sa, po pitanju, odnosi se na
bzw. beziehungsweise, odnosno
d.h. das heißt, to jest
eigtl. eigentlich, ustvari
evtl. eventuell, eventualno
ff und folgende, i dalje
gen. Genitiv, genitiv
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung, društvo sa ogranič. odgovorn.
Sing. Singular, singular
sog. sogenannt, takozvani
u.a. unter anderem, između ostalog
usw. und so weiter, i tako dalje
v.a. vor allem, pre svega
vgl. vergleiche, uporedi
z.B. zum Beispiel, na primer
z.T. zum Teil, delimično
z.Zt. zur Zeit, sada, u ovo vreme

foto
U vezi sa upotrebom tačke posle skraćenica u nemačkom važi sledeće pravilo (Die Zweifelsfälle der deutschen Sprache, Dudenverlag):
Tačka se stavlja kod svih skraćenica sem kod onih, koje egzistiraju kao samostalne reči:
LKW je skraćeno od Laskraftwagen, kamion, teretno vozilo. U ovom slučaju nema nikakve tačke između slova niti na kraju. Takva vrsta skraćenica postaje samostalna imenica, u ovom slučaju
der Lkw, die Lkws ili die GmbH, die USA(die Vereinigten Staaten von Amerika).

SHARE