Imenice u engleskom i srpskom jeziku

 

Lepo smo se podsetili, koje vrste reči postoje u engleskom jeziku, ko je propustio može da pogleda ovde.

Sad malo više o svakoj vrsti.

Krećemo sa imenicama.

Hajde da vidimo šta su to imenice, kada je naš, srpski jezik u pitanju. Koristiću udžbenik za 8.razred.

Imenice su reči koje označavaju bića, predmete, materiju, kao i apstraktne pojmove. One se, u zavisnosti od svog značenja, dele na nekoliko vrsta:

– Vrste imenica u srpskom jeziku

zajedničke – imenuju bića, predmete i konkretne (vidljive, opipljive) pojave, ali ne kao pojedinačne objekte, nego kao pripadnike odgovarajućih grupa;
vlastite – imenuju pojedinačne pojmove (bića, geografske pojmove, nebeska tela, itd);
zbirne – označavaju skup pojedinačnih objekata uzet u celini;
gradivne – označavaju materiju;
apstraktne – označavaju razne apstraktne-nevidljive i neopipljive pojave (uključujući i osećanja i raspoloženja, osobine, radnje).

"imenica se na engleskom kaže noun"

Posle ove lepe sličice, da se vratimo temi – vrste imenica u engleskom jeziku.

Ponovo ćemo se držati definicija datih na sajtu Oxford Dictionaries

– Vrste imenica u engleskom jeziku

1. Common noun – zajednička imenica

A common noun is a noun that refers to people or things in general—e.g., boy, country, bridge, city, birth, happiness.(imenice koja označavaju ljudska bića ili predmete)

2. Proper noun (vlastita imenica)

A proper noun is a name that identifies a particular person, place, or thing—e.g., Steven, Africa, Brooklyn Bridge, Toronto, Monday. In written English, proper nouns begin with capital letters. (označavaju određenu osobu, mesto i pišu se velikim slovom)

3. Concrete noun (konkretna imenica)

A concrete noun is a noun that refers to people and to things that exist physically and can be seen, touched, smelled, heard, or tasted. Examples include dog, building, coffee, tree, Brooklyn Bridge. (to su imenice, koje se odnose na stvari i osobe, koje mogu biti viđene, dodirnute, koje postoje fizički).

4. Abstract noun (apstraktne imenice)

An abstract noun is a noun that refers to ideas, qualities, and conditions—things that cannot be seen or touched and things that have no physical reality. For example: truth, danger, happiness, time, friendship, humor.(to su imenice, koje označavaju ideje, kvalitete, koji se ne mogu dodirnuti, oseteti, nemaju fizičko postojanje)

5. Collective nouns (neka ostanu kolektivne, ne poklapaju se sa našim zbirnim, pa da ne bude zabune)!

Collective nouns refer to groups of people or things—e.g., audience, family, government, team, jury.(označavaju grupu ljudi ili više stvari)

Dali znate, koje se imenice najviše koriste u engleskom?
Evo sad i liste Top 10 imenica po zastupljenosti u engleskom jeziku:

The 10 most common nouns in English:

1. Time
2. Person
3. Year
4. Way
5. Day
6. Thing
7. Man
8. World
9. Life
10. Hand

link

Ko je zainteresovan za spisak od Top 100 English common nouns, nije loše pogledati ga i tako se uči jezik, pogotovo što za svaku imenicu iz Top 100 postoje i primeri upotrebe u rečenici, evo linka

Igrica – NOUN ATTACK! – da proverite da li ste sve dobro shvatili – link