Gramatika nemačkog jezika – nivo A1/1

Gramatika nemačkog jezika, početni nivo

Već sam vam napisala preporuku, koji kurs ili udžbenik da odaberete za učenje nemačkog jezika. Radi se o Schritte izdavača Hueber. Možete pročitati ili se podsetiti ovde.

Da sad konkretno navedemo koje su to oblasti iz gramatike, koje ćete savladati uz ovaj udžbenik.

Nivo A1 je podeljen na dva udžbenika kursa. One oblasti, o kijma sam već pisala, će biti linkovane, a nadam se, vremenom da će i sve ostale biti pokrivene i linkovane.

A1/1 sadrži sedam lekcija i obrađuje sledeće oblasti iz gramatike:

1.- ČlanVrste članova u nemačkom jeziku
1.1 – neodređeni član – Der unbestimmte Artikel
1.2 – određeni član – Der bestimmte Artikel
1.3 – negativni član – Negativartikel
Negacija u nemačkom jeziku kada se upotrebljava nicht a kada kein
1.4. – Posesivne zamenice* – Possessivartikel
* posesivne zamenice – moj, tvoj,… po pravilima promene, deklinacijski, spadaju u ovu gramatičku grupu

2. – Imenice
2.1. – Imenice u nemačkom, uvod
2.2. – Rodovi u nemačkom
Fore za lakše učenje rodova
2.3. – Množina imenic-tablerni prikaz

3. Zamenice
3.1. – lične zamenice

4. Glagoli
4.1.- Vrste glagolaslabi, jaki i nepravilni
Kako razlikovati slabe, jake i nepravilne glagole u nemačkom
4.2. – Prezent slabih glagola
4.3. – Prezent jakih glagola
Ablaut i nemački jaki glagoli
4.4. Prezent pomoćnih glagola:
sein
haben
werden

4.5.- Modalni glagoli
können
wollen
möchten odnosno oblik glagola mögen

4.6. – Glagoli sa razdovjnim prefiksima
I deo
II deo
4.7.- Perfekat
Particip perfekta
Perfekat sa haben
perfekat sa sein link – objašnjenje i primeri

4.8. Glagoli sa akuzativom

5. – Negacija
nicht ili kein
nein ili doch

6. – Predlozi
6.1. – Vremenski – Temporale Präpositionen
– an (+ Dativ)
– um
– von … bis
6.2. – Za mesto – Lokale Präpositionen
– in
aus

7. – Rečenica
7.1. – Pozicija glagola u nemačkoj rečenici
7.2.- Upitna rečenica – Fragesatz
Pitanja sa upitnim rečima
Pitanja bez upitnih reči Ja, nein Fragen

Kompletan nivo A1 pogledajte ovde

gramatika nemačkog jezika