mal nemački primeri

mal nemački – Mal

 Pišemo mal malim slovima u sledećim slučajevima:

1. mal / = – množenje

Ako nešto množimo na nemačkom za tu računsku operaciju potrebno je – mal

Zwei mal drei ist sechs.

Dva puta tri je jednako šest – 2 x 3= 6

Kod ovakve upotrebe mal se piše odvojeno, znači puta – x

2. brojevi + mal= koliko puta

Wiederholungszahlen

Kada na nemačkom jeziku želimo da kažemo da se nešto ponavalja više puta, nekoliko puta koristimo mal.

Osnovni broj + mal

zwei + mal = zweimal, 2 puta

einmal, hundertmal, tausendmal – jedanput, sto puta, hiljadu puta

Ove kombinacije se koriste priloški, znači ne menjaju oblik.

Wir haben fünfmal gewonnen und dreimal verloren.

5 puta smo dobili a 3 puta izgubili, utakmicu, partiju karata, …

Das habe ich dir schon zehnmal gesagt.

10 puta sam ti to već rekla.

Kod ove upotrebe mal pišemo zajedno sa brojevima.

Pridevska upotreba

Ako je potrebno da kažemo – desetostruki šampion, pridevska upotreba, koristimo nastavak –ig

der dreimalige Champion …

drei + mal + ig + e (nastavci pridevske promene, slaba,  jaka mešovita, šta je već potrebno)

3. mal – sastavni deo priloga

keinmal, vielmal, manchmal, x-mal, allemal, diesmal, ein andermal

Wir haben schon x-mal darüber gesprochen. Do sada smo x-puta o tome razgovarali.

Kod ove upotrebe mal se piše zajedno.

Pročitaj: Lista 100 nemačkih reči koje sa najviše koriste link

4. mal = naglašavanje, !

mal – cela rečenica

mal nemački upotreba

Ako nekad želimo da naglasimo celu rečenicu koristimo pojedine reči u nemačkom za naglašavanje, zovu se Abtönungspartikeln ili Modalpartikeln.

Te reči se u principu ne prevode zasebno nego daju smisao naglašavanja celoj rečinici.

Ima ih više:

mal, ja, doch, aber

Geh mir mal aus dem Weg! Skloni mi se sa puta!

Rečenicu možemo da naglasimo tako što ćemo je uzviknuti ili možemo da prevedemo – ma, skloni mi se sa puta.

U ovakvim slučajevima mal se piše odvojeno.

Napomena: u svakodevnom razgovoru einmal se skraćuje i koristi se mal.

Sag das doch mal!  Kaži ili kaži već jednom.

Pogledaj: los – kada i kako koristimo ovu nemačku reč

Mal pišemo velikim slovom:

1.Imenica das Mal – put (a) ili nešto slično u zavisnosti od smisla; množina – die Male und Mäler

Das erste Mal – prvi put

dieses Mal – ovog puta

unzählige Male – nebrojeno puta

ali

zu verschiedenen Malen – u različitim prilikama

Imenica – das Mal, znak, mrlja, mladež

Sie hatte ein Mal am linken Bein. Imala je beleg/znak na levoj nozi.

Duden rečnik, primeri

3.Imenica Mal kao sastavni deo složenih imenica sa značenjem oznaka

Denkmal, das  – spomenik ili bukvalano znak sećanja

Brandmal, das – žig

das Muttermal – mladež