Pridevi, adjectives, u engleskom jeziku

Pridevi adjectivs engleski

Već sam pisala o vrstama reči u engleskom jeziku. Sada nešto malo više o pridevima.

Pridev je vrsta reči koja nam obajšnjava ili saopštava nešto o imenici ili zamenici.

An adjective is a word that tells us more about a noun or pronoun.

– Vrste prideva u engleskom jeziku

Pridevi su reči, koje bliže određuju imencu ili zamenicu. – attributive adjectives.

– Podela prideva u engleskom jeziku

Podela prideva u engleskom jeziku na 9 osnovnih grupa (moram da napomenem da nisu svi saglasni u tome, na koliko se osnovnih grupa, mogu podeliti pridevi u engleskom, međutim ova podela mi se čini kao prilično reprezentativna i jasna.)

1. Determiner – a, an, her, five, many, much several etc.
– ovde spadaju, članovi, kao i sve nedefinisane odrednice, tipa mnogo, često, itd.

2. Opinion – pretty, ugly, smart, cheap, etc.
– pridevi, koji formiraju određeno mišljenje, stav o imenici, pojmu, koji razmatramo

3. Size – big, fat, thin, tall, large, small etc.
veličina, tj. dimenzije imenice

još primera:
average, colossal, giant, huge, immense, massive, miniature

4. Shape – circle, square, tall, short etc.
– bliže određivanje oblika
curved, deep, flat,hollow, narrow, shallow, straight

5. Age – old, young 10 years, a year, a week, new etc.
– određivanje vremena, doba, starosti
ancient, modern, old-fashioned

6. Color – yellow, green, pink etc.
– svi kvaliteti imenice, povezani sa bojom

7. Origin – American, English, Asian, Middle Eastern, African, European, Chinese etc.
poreklo, geografska pripadnost

8. Material – cotton, wood, plastic, cloth, glass, gold etc.
materijal odnosno sastav imenice, koju želimo da bliže i određenije kvalifikujemo

9. Purpose/Qualifier – hat box, sleeping bag, computer table,safe island, football field.
svrha, tj namena pojma, koji imenica označava

Mogu se pronaći i drugačije podele, negde ne tako detaljne, negde se uvode i dodatne kategorije, kao pridevi koji definišu distance, udaljenost, far, long ili temperaturu, temperature, hot. cool.

– Pozicija i broj prideva u engleskoj rečenici

Važno je da se napomene, da se u većini slučajeva pridev nalazi ispred imenice ili zamenice – In most cases the adjectives are placed before the noun., kao i u srpskom jeziku.

Takođe, nije uobičajeno koristiti 3 i više prideva uz jednu imenicu, ali je moguće i gramatički korektno.

I love that really old big green antique car that always parked at the end of the street.

Međutim u nekim slučajevima, pridev može biti pozicioniran posle glagola.
To su glagoli, sem pomenutog to be : be, become, feel, get, look, seem, smell, sound.

Ne treba zaboraviti da i u tom slučaju, ti pridevi određuju imenicu (a ne glagol, radnju)

– Ram is English.
– Because she had to wait, she became impatient.
– The examination did not seem difficult.
– Your friend looks nice.