Skraćenice u nemačkom jeziku

Skraćenice u nemačkom, lista

Skraćenice unemačkom – Abkürzungen = skraćenice, koriste se samo u pisanoj formi.

Ovde se ne radi o skraćenicama koje se koriste prilikom slanja poruka, SMS skraćenicama već o tipičnim skaraćenicama, koje se nalaze u svim oblicima štampanih materijala, gramatikama, štampi, rečnicima i knjigama svih vrsta.

 

Skraćenice u nemačkom – abecedna lista

Abs. Absender, pošiljalac
acc. Akkusativ, akuzativ
AG Aktiengesellschaft, akcionarsko društvo

betr. betreffend, u vezi sa, po pitanju, odnosi se na

bzw. beziehungsweise, odnosno

d.h. das heißt, to jest

eigtl. eigentlich, ustvari
evtl. eventuell, eventualno

ff und folgende, i dalje

gen. Genitiv, genitiv
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung, društvo sa ogranič. odgovorn.

Sing. Singular, singular
sog. sogenannt, takozvani

u.a. unter anderem, između ostalog
usw. und so weiter, i tako dalje

v.a. vor allem, pre svega
vgl. vergleiche, uporedi

z.B. zum Beispiel, na primer
z.T. zum Teil, delimično
z.Zt. zur Zeit, sada, u ovo vreme

U vezi sa upotrebom tačke posle skraćenica u nemačkom važi sledeće pravilo (Die Zweifelsfälle der deutschen Sprache, Dudenverlag):

Tačka se stavlja kod svih skraćenica sem kod onih, koje egzistiraju kao samostalne reči:

LKW je skraćeno od Laskraftwagen, kamion, teretno vozilo. U ovom slučaju nema nikakve tačke između slova niti na kraju.

Takva vrsta skraćenica postaje samostalna imenica, u ovom slučaju
der Lkw, die Lkws ili die GmbH, die USA(die Vereinigten Staaten von Amerika).

Pročitaj: nemački pravopis – Morgen, morgens; Abend, abends

skraćenice u nemačkom