Šta su to stative verbs u engleskom jeziku – glagolski vid u srpskom

Stative verbs – objašnjenje

Da bi objasnili ovaj termin – stative verbs moraćemo malo opširno, gusle u ruke pa kao epska poezija, šalim se.

Ipak da ponovimo ono što znamo iz gramatike srpskog jezika.
Glagoli u srpskom jeziku imaju svoje specifičnosti, koja smo do sada savladali, nećemo sada o tome. Glagoli imaju određene gramatičke kategorije, koje imaju i druge vrste reči – lice, broj, gramatički rod (sve imenske reči).

Međutim, postoje gramatičke kategorije, koje imaju samo glagoli, a to su:

glagolski vid
glagolski rod

U ovom teksu nas interesuje glagolski vid.

Glagolski vid u srpskom jeziku je podela glagola prema svršenosti ili nesvršenosti.

Tipičan primer:

čitati, nesvršen radnja traje, nije zvršena, možemo dodati bilo koju vremensku odrednicu uz taj glagol i zvuči ok
Ja čitam knjigu 2 sata, 2 meseca, 2 godine

pročitati, svršen, ako uz ovaj glagol primenimo isti sistem i pokušamo da dodamo na isti način vremenske odrednice, nema šanse
Možemo da dodamo recimo pre, pa da kažemo

Ja sam pročitala knjigu pre 2 sata, meseca,…. – tako smo samo dokazali da se radi o radnji koja je svršena, završena.
Kakve to veze ima se engleskim glagolima – ama, baš nikakve!
Šalim se 🙂

Gramatička kategorija glagola, koju mi nazivamo glagolski vid je u engleskom jeziku razrešena pre svega podelom glagola na stative and continuous verbs ili statičke i dinamičke glagole / stative and dynamic – action verbs.

Gramatičke kategorije se u svakom jeziku prilagođavaju specifičnostima samog jezika.
U engleskom jeziku glagoli se na sličan način mogu podeliti, kao što je opisano u primeru za naš jezik, ipak to zvuči sasvim drugačije, u skladu sa osobenostima engleskog jezika.

Stative, state verbs – definicija

Grupe glagola u engleskom jeziku, koje opisuju određeno stanje – osećanje, posedovanje, čulno opažanje se nazivaju stative verbs i koriste samo se u Simple vremenima a nikako u Continuous vremenima.

Da vidimo o kojim se tu glagolima, radi – primeri:

1. razmišljanje kao i druge misaone aktivnosti, povezane sa razmišljanjem i davanje mišljenja

think-misliti, understand-razumeti, believe-verovati,
doubt-sumnjati, know-znati, realize-shvatiti

I believe you.Verujem ti.
Iako ti verujem sada, u ovom treunutku, to je now – marker za Present Continuous Tense, sa glagolima iz ove grupe ostajemo pri korišćenju Present Simple Tense.

stative verbs engleski

2. Emocije i osećanje

love-voleti, hate-mrzeti, like-dopadati se, hope-nadati se, wish-želeti
I like you.

3. Posedovanje

possess-posedovati, belong-pripadati, contain-sadržati, have-imati
This book belongs to me.

4. Glagoli, koji opisuju čulne opažaje

smell-omirisati, hear-čuti, look-gledati, taste-okusiti, feel-osetiti
The food smells good.

Spisak glagola se nalazi na našem omiljenom sajtu Perfect English Grammar sa objašnjenjem i ima i primera izuzetaka od pravila.
Tu je i odlična vežba, da proverimo da li je sve jasno.

Pročitaj: a little – a few; razlike, upotreba

Umesto zaključka:

Ako u engleskom jeziku želimo da izrazimo neko trajanje, nesvršenost radnje opredelićemo se za:
1.- Continuous vreme
2.- Dynamic, action verbs

Kada su u pitanju stative verbs ostajemo u Simple vremenima, Present Simple, sam glagol u sebi nosi trajnost odnosno nesvršenost.

I love you.
O tome pričamo, za glagol voleti – značanje govori samo za sebe.

 

1 COMMENT

Comments are closed.