Gerund u engleskom, glagolske imenice u srpskom


Da bi objasnili gerund kao veoma bitnu kategoriju u engleskom jezku, malo ćemo zastati kod kategorije glagolskih imenica u srpskom.

Kada radite i učite iz gramtika i udžbenika za osnovnu školu, pa napravite poređenje, može se desiti da naiđete na neke, da kažem neusaglašenosti. Ovo je jedna od tema, koje različiti autori tretiraju na posebne načine.
Nama je bitno sledeće:

Glagolske imenice su: pisanje, plivanje, crtanje, spavanje, …..
i to su imenice sa značenjem vršenja glagolske radnje, stanja ili zbivanja.

Plivanje je zabavno.
Spavanje je dosadno.
Glagolske imenice se izvode od glagola, najčešće dodavanjem sufiksa – nje.

Gerund – značenje

Pojam gerund je naravno latinskog porekla. Označava u engleskom jeziku reč, koja ima formu neličnog glagolskog oblika, non-finite verb.
U tu grupu neličnih glagolskih oblika u engleskom jeziku spadaju još i infinitivi, particip i naš gerund.

Da ne komplikujem više gerund je poznatiji kao verb + -ing ili – ing oblik glagola.

Gerund ili Present Participles

Kakva je razlika u obliku, formi između gerunda i participa prezenta?
Nikakva!
I jedan i drugi imaju isti oblik. Grade se kada se na glagol u infinitivu doda nastavak – ing.

Razlika je u upotrebi.
Particip prezenta koristimo za građenje trajnih vremena, recimo Present ili Past Continuous.

You are learning English now.

Gerund se koristi kao imenica.

Swimming is his passion. Plivanje je njegova strast.
I enjoy singing. Uživam u pevanju.
He completed renovating the house. On je završio sa renoviranjem kuće.
We discussed purchasing a new car. Razgovarali smo o kupovini (ovde kupovanje, kao glagolska imenica u našem jeziku, nema smisla)

Gerund, kao imenica može imate različite funkcije u rečenici, može biti subjekat, objekat, imenski deo predikata. Ali toliko detaljna gramatička analiza nam nije potrebna.
Objašnjenje ovog pojma nam je bitno radi razumevanja gramatičke kategorije koja se zove Verb Patterns ili glagolske šeme, obrasci.

A tome u drugom postu.
Vežbe:
forma gerunda
gerund kao subjekat

U međuvremenu proverite da li ste pročitali sve postove na engleski.amarilionline.com
" Pevanje na kiši, upotreba gerunda u engleskom"

1 COMMENT

Comments are closed.