Glagoli nemački lista, slovo a – 2. deo

 

Uputstvo: jaki, nepravilni glagoli su podvučeni i dati su oblici za preterit i perfekt sa pomoćnim glagolom. Kod nekih glagola je dat i oblik za prezent zato što je drugačiji u 2. i 3. licu jednine.
Poneki jak glagol pravi perfekat i sa haben i sein, dati su primeri za obe varijante.
Prelazni glagoli traže objekat u akuzativu, podvučeno u primerima. Neki glagoli mogu biti i prelazni i neprelazni, data su oba primera.
Poneki glagoli mogu biti i obični i povratni, dati su primeri za obe varijante.

Pogledaj: lista glagola, slovo a – 1. deo

Glagoli nemački lista

A – 2. deo

  1. arbeiten, raditi

neprelazni glagol

Die Maschine arbeitet Tag und Nacht. Mašina radi danonoćno.

Er hat lange an der Lösung dieser Aufgabe gearbeitet. Dugo je radio na rešenju ovog zadatka

  1. ärgern – ljutiti

 

prelazni glagol + akuzativ

Er hat sie geärgert. On je nju naljutio.

sich ärgern – ljutiti se, povratni glagol

Hast du dich geärgert? Da li si se naljutio?

 

  1. atmen – disati

prelazni glagol + akuzativ

Er atmete die kühle Luft. (U)disao je hladan vazduh

neprelazni

durch die Nase atmen, disati kroz nos

 

  1. auffallen, fällt auf, fiel auf, ist afgefallen – istaći se, privući pažnju

neprelazni glagol

Sie fiel durch ihre Intelligenz auf. Istakla se intiligencijom.

Es ist mir sofort aufgefallen… – odmah mi je privuklo pažnju/palo u oči

Ist Ihnen nichts Ungewöhnliches an ihm aufgefallen? Zar Vama ništa neobično kod njega ne privlači pažnju, upada u oči, ništa ne primećujete kod njega

Napomena: ovaj glagol pravi perfekat sa sein zato što osnovni glagol fallen, glagol kretanja to određuje!!!

 

19. aufhören – prestati

neprelazni glagol

Der Regen hörte endlich auf. Kiša je konačno prestala.

mit dem Rauchen aufhören – prestati, ostaviti pušenje

Pročitaj: nemački glagoli, gramatika

20. aufklären – razjasniti, objasniti, razvedriti

prelazni glagol + akuzativ

einen Mord aufklären – otkriti ubicu odnosno razjasniti ubistvo

sich  aufklären – povratni glagol

Die Sache hat sich aufgeklärt. Situacija, slučaj, stvar se razjasnila.

Das Wetter klärt sich auf. Vreme se razvedrava.

 

  1. auflösen – razrešiti, rastvoriti

prelazni glagol + akuzativ

In einer Flussiggeit etwas auflosen – rastvoriti nešto u tečnosti

Eine Tablete in Wasser auflösen – rastvoriti tabletu u vodi

einen Verein auflösen – raspustiti savez, udruženje, ne postoji više

sich auflösen – rastvoriti se, povratni glagol

Die Tablete löst sich in Wasser auf. Tableta se rastvara u vodi.

All ihre Probleme haben sich in nichts aufgelöst. Svi njeni problemi su se rešili, razrešili, nestali.

nemački lista glagoli sa prevodom

  1. aufnehmen, nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen – podići, primiti, prihvatiti

prelazni glagol + akuzativ

den Koffer aufnehmen – podići kofer

einen Gast aufnehmen – (primiti) dočekati gosta

ein Protokoll aufnehmen – sastaviti protokol ili neki drugi pisani dokument

eine Nachricht gelassen aufnehnen – opušteno primiti vest

jemaden in Profil aufnehmen – nekoga fotografisati iz profila

Der Tennisclub hat  neue Mitglieder aufgenommen. Teniski klub je primio nove članove.

 

  1. aufsetzen – staviti, postaviti, pristaviti

prelazni glagol + akuzativ

den Hut/eine Brille aufsetzen – staviti šešir na glavu/naočare

etwas zum Kochen aufsetzen – pristaviti nešto da se kuva

Kaffee aufsetzen – pristaviti kafu

 

24. aufstehen, stand auf, ist (hat) aufgestanden – ustati

neprelazan glagol

Wir stehen  gewöhnlich um 9 Uhr morgens auf. Obično ustajemo u 9 ujutru.

Napomena: Ne samo akcija, kretanje već i promena stanja traži upotrebu glagola sein u perfektu.

Znači ako ležimo, spavamo ustajanjem menjamo stanje ili poziciju. Za sada pamtimo opciju sa sein.

Ich bin gerade erst aufgestanden. E baš sad sam ustala (iz kreveta)

Prelazni glagol bez objekta

Die Tür steht auf. Vrata su otvorena.

 

  1. ausgeben, gibt aus, gab aus, hat ausgegeben – izdati, izdavati, trošiti

prelazni glagol + akuzativ

einen Befehl ausgeben – izdati naredbu

Er gibt im Monat 100 Euro für sein Hobby aus. Mesečno troši 100 evra na svoje hobije.

sich ausgeben – predstavljati se

sich als Experte ausgeben – (izdavao) predstavljao se kao ekspert

 

  1. auskommen, kam aus, ist asgekommenizaći

neprelazni glagol

schwer auskommen – teško živeti, sastavljati kraj s krajem

mit jemadem gut auskommen- dobro se slagati sa nekim

Er kann mit ihr nicht auskommen – ne može sa njom da izađe na kraj, loše se slaže sa njom

 

  1. auslöschen – gasiti, ugasiti

prelazni glagol + akuzativ

Er löscht das Licht aus.  On gasi svetlo

die Erinnerung an jemanden auslöschen, izbrisati sećanje na nekoga

 

28. ausnehmen, nimmt aus, nahm aus, hat ausgenommen – izvaditi, izdvojiti

prelazni glagol + akuzativ

keinen ausnehmen – nikoga ne izostaviti

 

29. aussehen, sieht aus, sah aus, hat ausgesehen – izgledati

neprelazni glagol

Er sieht sehr sportlich aus. On izgleda sportski (kao sportski tip)

Heute sieht es nach Regen aus. Izgleda kao da će danas biti kiše.

 

30. ausstellen– izložiti, izdati

prelazni glagol + akuzativ

Bilder im Museum ausstellen – izložiti slike u muzeju

ein Rezept ausstellen – izdati, napisati recept

Auf welchen Namen soll ich die Rechnung ausstellen? Na koje ime treba da izdam (da glasi) račun/faktura?