Određeni član u nemačkom jeziku, množina – audio lekcija br.7

Član u nemačkom, određeni – audio lekcija

U današnjoj lekciji link Lukas nam skreće pažnju na određeni član u nemačkom jeziku, oblik za množinu.

Već znamo da je rod u nemačkom jeziku gramatički, kao i u srpskom. To znači da nema logičkog razloga, kada su predmeti i nežive stvari u pitanju, koji određuje zašto je neka imenica muškog, ženskog ili srednjeg roda.

Jednostavno, svaka nova reč se uči sa odrednicom, tj, određenim članom, koji nam ukazuje na to o kom rodu se radi, da li je u pitanju muški – der, ženski – die ili srednji – das.

Sada sledi lepa vest:

U množini postoji samo jedan oblik za sve rodove i glasi die.

Da ne bih ja više pisala i preterala u opširnosti, dajem reč Lukasu.

Saslušajte najpre audio lekciju link a zatim se vratite na tekst.

Einzahl / Singular/jednina

der Mann – muškarac
Der Mann liest. Muškarac čita. lesen – čitati

die Frau – žena
Die Frau isst. Žena jede. essen- jesti

der Junge – mladić, dečko
Der Junge trinkt. Mladić pije. trinken – piti

das Mädchen – devojčica
Das Mädchen schreibt.Devojčica piše. schreiben – pisati

Mehrzahl / Plural/množina

die Männer
Die Männer lesen.

die Frauen
Die Frauen essen.

die Jungen
Die Jungen trinken.

die Mädchen
Die Mädchen schreiben.

Pročitaj: Deklinacija određenog člana, tabela, jednina, množina

Još jednom slušamo tekst:

Was machen die Männer? Šta rade muškarci?
Lesen , čitaju
Die Männer lesen.Muškarci čitaju.

Was machen die Frauen? Šta rade žene?
Essen, jedu
Die Frauen essen. Žene jedu.

Was machen die Jungen
– spielen oder trinken? Šta rade dečaci – igraju se ili piju?
Trinken, piju
Die Jungen trinken. Dečaci piju.

Was machen die Mädchen – spielen?
Šta rade devojčice – igraju se?
Nein, nicht spielen. Ne, ne igraju se.
Schreiben, pišu
Die Mädchen schreiben.Devojčice pišu.

Aber was macht das Mädchen? Ali šta radi devojčica?
Das Mädchen schreibt. Devojčica piše.

Das Mädchen schreibt. Samo jedna devojčica!

Die Mädchen schreiben. Više od jedne devojčice!

Ima više stvari na koje je potrebno obratiti pažnju:


1 – u množini određeni član je uvek die
2 – lični glagolski oblik mora pratiti množinu imenica i biti takođe u množini
3 – imenice u množini u nemačkom jeziku najčešće dobijaju nastavak, koji je različit,
ali o tome:

Pročitaj: Množina imenica, nemački – nastavci, tabela