Rektion – moć upravljanja padežima u nemačkom jeziku, nominativ

 

Šta je to Rektion, šta taj pojam znači u nemačkom jeziku:

Rektion je sposbnost određene vrste reči (to može biti glagol, pridev ili predlog) da odredi padež imenice sa kojom je u nekom odnosu u rečenici.

Rektion je reč koja je nastala od latinske leči regere, vladati. Šta bi to značilo:

Ta određena vrsta reči, u nemačkom su to, kao što smo rekli, glagoli, pridevi ili predlozi, ima moć da vlada imenicom, da joj odredi u kom padežu imenica mora da bude.

Postoje liste padeža imenica, koji se koriste uz određene predloge, glagole.

Što se tiče nominativa, situacija nije komplikovana, postoje određeni glagoli, koji uvek traže uz sebe imenicu u nominativu.

Moć upravljanja padežima – Rektion der Verben, Nominativ

Da bi shvatili o čemu se ovde radi, navešću primer, koji nam je poznat iz našeg jezika, samo ga mi drugačije nazivamo a to je imenski deo predikata.
Imenski predikat je kada imamo glalol jesam ili biti u kombinaciji sa imenskom reči: imenicom, zamenicom, pridevom, ….
Nemačka je lepa.
Nemačka je država.
Sličnu situaciju imamo i u nemačkom jeziku.

Glagol sein uvek traži da imenica, sa kojom stupa u odnos bude u nominativu. U tu grupu spadaju i glagoli bleiben, heißen i werden.

nemački glagoli nominativ Rektion

Deutschland ist ein Staat, ……
der Staat, država je ovde u nominativu u kombinaciji sa glagolom sein.
Er ist ein Künstler.On je umetnik.
Mein Bruder wird Schauspiler. Moj brat će biti, postati glumac.

„Und wird die Welt auch noch so alt,
der Mensch, er bleibt ein Kind!“
Er belibt der Chef. On ostaje i dalje šef.

Pročitaj: Genitiv u nemačkom i predlog trotz