Imperativ u nemačkom jeziku

Imperativ

Došlo vreme da se nešto i naredi, zamoli, da savet, zabrani!
Nema boljeg načina od imperativa. Reč potiče, kao i imperator (zapovednik) od latinske reči imperare – zapovedati.

Imperativ je, glagolski način – Modus, gramatička kategorija i u nemačkom jeziku imamo ih 3:
– Imperativ
– Indikativ
– Konjuktiv

Imperativ u nemačkom jeziku

Veoma jednostavna lekcija.
Polazna osnova nam je prezent

Pre nego što napravimo zajedno oblike imperativa, da utvrdimo prvo pravilo:

1. Naređivati se u nemačkom jeziku može samo direktno, licem u lice. Znači u nemačkom jeziku postoje samo oblici imperativa za:

2 lice jednine
– 2 lice množine
– persiranje (Sie)

Oblik imperativa za drugo lice jednine – du = ti

Du gehst nach Hause. Ti ideš kući
Ovde imamo primer 2. lica jednine prezenta.
Sada želimo da naredimo – Idi kući!

Du gehst nach Hause.

Jednostavno je. Ništa ne dodajemo, samo brišemo. U dva koraka:

1. Obrišemo ličnu zamenicu – du
2. Obrišemo lični nastavak za 2. lice prezenta – st
Ono što ostane je zapovest, imperativ

Geh nach Hause!

Još malo primera:

Du bringst – prezent
Du bringst – brisanje u 2 koraka, prvo lična zamenica pa nastavak -st
Bring!
Gotovo, dobili smo imperativ.

Oblik imperativa za drugo lice množine – ihr = vi
Ovo je još jednostavnije, ovde imamo samo jedan korak i jedno brisanje.

Ihr geht nach Hause. Vi idete kući (vi= vas dvoje, nije persiranje), prezent

Briše se samo lična zamenica ihr, ostaje lični nastavak za prezent.

Ihr geht nach Hause.

Geht nach Hause!
– Imperativ, idite kući
ili
Ihr bringt
Bringt!

Imperativ i persiranje

Ovo je najjednostavnije i nema brisanja uopšte, samo inverzija, obrnut red reči

Sie gehen nach Hause. Vi idete kući. prezent
Gehen Sie nach Hause! – imperativ
Dakle, glagol smo stavili na 1 mesto a imenicu na drugo.

Sad malo da začinimo ili drugim rečima – obrati pažnju na sledeće:

Posebni slučajevi, malo drugačija pravila:

1. Kod nekih jakih glagola u prezentu dolazi do promene vokala u 2 i 3 licu jednine. Ta promena ostaje i u imperativu drugog lica jednine.

Lesen – čitati

du liest – 2 lice prezenta sa promenom vokala e u ie

Lies! Imperativ
Ovo ne utiče na množinu i persiranje.

2. Ovo gore ne važi ako dolazi do promene u ä

Schlafen – spavati
du schläfst – prezent

Schlaf! imperativ

3. Glagoli sein, haben i werden imaju neke posebne oblike za imperativ:
sein
Sei – 2 l.j Seid – 2 l.m. Seien Sie – persiranje
haben
Hab – 2 l.j. Habt – 2 l.m Haben Sie – persiranje
werden
Werde – 2 l.j. Werdet – 2 l.m. Werden Sie – persiranje

4. Glagoli sa razdvojnim prefiksom
Kao i u prezentu, razdvojni prefiks ide na kraj

Ruf bitte an!

Više o ovoj temi, sa puno lepih primera, pogledajte ovde.
Malo vežbanja nikad ne škodi, a puno pomaže 🙂
vežba br. 1
vežba br 2

– Uporediti sa imperativom u srpskom jeziku

7 COMMENTS

    • Nikola a da pogledaš ponovo ceo tekst, postoji odgovor i na tvoje pitanje 🙂

  1. Hvala ti Amarilis, hvala ti puno. Tek sada su mi neke stvari jasnije. Inace ucim nemacki 2 godine i ovo mi neizmerno znaci.
    Hoce li biti nesto slicno tipa za pluskvamperfekat i pasiv?

    • Hvala tebi, Bojane, ne lepim rečima 🙂
      Ovo je blog, teme su neiscrpne, sve zavisi od slobodnog vremena, koje imam za pisanje. Tako daj konkretan odgovor da biće reči i o tome.

Comments are closed.