Glagolski načini u srpskom jeziku – potencijal, futur II i imperativ

Glagolski načini – potencijal, futur II, imperativ

Da ponovimo, šta smo do sada naučili:

Glagolski oblici su kategorija tipična za glagole, kao što su padeži su za imenice.
Dele se na lične (imaju lica, ja,ti, on, mi, vi,…) i nelične (nemaju lica, prilično logično, kao infinitiv – pevati).
Ali to odavno znate, to sam vam i nacrtala da vam bude lakše.

Idemo na glagolske načine, koji sa glagolskim vremenima spadaju u lične glagolske oblike.

Glagolski načini ili modali, označavaju ili neku irealnu radnju ili odnos subjekta prema radnji.

1. Potencijal

Potencijal je glagolski oblik za izražavanje želje, mogućnosti ili namere (da se izvrši neka radnja)

Kad bih imala brdo para, otputovala bih ( čik pogodi gde)… – vidi sliku 🙂

"potencijal u srpskom jeziku"
Eto moje želje, puste.

Gradi se od aorista pom.gl. biti (bih, bi,bi, bismo, biste, bi*) + glagolski pridev radni (imala)

2. Futur II

Ako budem imala para, – ? šta će da se desi, – otputovaću (vidi sliku)

Sad će neko da mi kaže da je to isto kao kod potencijala. E nije. Potencijal je mogućnost želja u trenutku govora.
Futur II – govori o nekom budućem momentu

Ako budem imala para sledeće godine, otputovaću na Maldive.
Sad nemam pojma šta će biti iduće godine, budućnost. Jasno!!!!

Potpuna definicija glasi:

Futur II je glagolski oblik za označavanje neostvarene radnje za koju pretpostavljamo da će se dogoditi u budućnosti, pre, za vreme ili posle neke buduće radnje.

Gradi se od prezenta pom.glagola biti (budem) i i radnog glagolskog prideva(imala).

3. Imperativ

Zapovest, molba, zabrana, podsticaj ili savet = imperativ

Gradi se (sačuvaj bože, kad to objašnjavate strancima) – od 3. lica množine prezenta se odbije lični nastavak a zatim se na tu osnovu dodaju sledeći nastavci

Jednina
1. lice – ne postoji
2. lice – j/ -i
3. lice – ne postoji

Množina

1. lice -jmo/ -imo
2. lice -jte/ -ite
3. lice – ne postoji

Primer: Zatvori prozor!/ Dodaj mi sok!