Gramatika nemačkog jezika – nivo A1/2

Nivo A1/2 nemački jezik

Nastavljamo sa učenjem nemačkog jezika na sledećem nivou učenja. I dalje ćemo koristiti kao osnovu udžbenik Schritte link izdavača Hueber. Možete pročitati ili se podsetiti ovde.

Da se podsetimo:
nivo A1 je podeljen na dva udžbenika – kursa. Nivo A1/1, je oblast koju smo već naučili, pa možete da se podsetite.

Što se tiče nivoa A1/2, koji sledi, sistem je isti, one oblasti, o kijma sam već pisala, će takođe biti linkovane, a nadam se, vremenom da će i sve ostale biti pokrivene i linkovane.

Nivo A1/2 obuhvata sledeće gramatičke oblasti:

1. Građenje imenica ženskog roda
2. Preterit glagola haben i sein
3. Predlozi za vremenske odrednice – temporale Präpositionen
– vor, seit, für, bis, ab
4. Modale Präpositionen – als
als + Nominativ
Ich arbeite als Lehrerin.
5. Modalni glagoli
– müssen
– dürfen
– sollen
6. Zamenica man
7. Imperativ
8. Posesivni član – Possesivartikel
dein, sein, ihr,…
9. Predlozi za mesto – Lokale Präpositionen
– an, auf, bei, hinter, in, neben, ….
10. Predlozi za pravac – wohin?
– zu, nach, in

11. Konjuktiv II – würde, könnte link

12. Pokazne zamenice – Demonstrativpronomen
– der, die ,das; dies-
13. Upitni član – Frageartikel welch-
14. Komparacija prideva link, nepravilna – Komparation
– gut, gern, viel

15. Glagol mögen
16. Glagoli koji idu sa dativom
– gefallen, passen, stehen
17. Redni brojevi – Ordinalzahlen
– Der erste, ….
18. Lične zamenice u dativu i akuzativu, upotreba
19. Veznik denn

Pročitaj: A2 nivo, gramatika kompletana lista